ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «AUTOGAS TSOPELOGIANNIS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής (Βουλιαγμένης 70) και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής: «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό - κλήρωση, με την ονομασία «ΓΕΜΙΣΕ ΤΟ» (στο εξής: «ο Διαγωνισμός»), που διέπεται από τους κάτωθι αναλυτικούς όρους. Η συμμετοχή κάποιου στον Διαγωνισμό (με τον τρόπο που αυτός που περιγράφεται κατωτέρω) θα σηµαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από πλευράς του όλων των παρόντων όρων συµµετοχής:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Διαγωνισμός αφορά στο χρονικό διάστημα από 2/1/2018 έως 31/01/2018.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1 Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι δικαιοπρακτικά ικανοί, έχουν στην κυριότητα ή τη συγκυριότητά τους Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο (εφεξής: «όχημα»), έχουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ανωτέρω υπό 1.) απευθυνθεί στη Διοργανώτρια ή σε συγγενείς ή σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και έχουν (εντός του ιδίου πάντα χρονικού διαστήματος) εγκαταστήσει στο όχημά τους σύστημα υγραεριοκίνησης (εφεξής: «Σύστημα»), το τίμημα για το οποίο (για το σύστημα, την εγκατάστασή του κτλ) έχουν εξοφλήσει οι ίδιοι πλήρως και ολοσχερώς.

Ως εξοφλών για τους σκοπούς του παρόντος (και άρα ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό, εφόσον πληρούνται σωρευτικά και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το παρόν) τεκμαίρεται αμαχήτως εκείνος που παραλαμβάνει το όχημα μετά την εγκατάσταση, καταβάλλοντας ταυτοχρόνως και εν όλω το αντίστοιχο τίμημα στη Διοργανώτρια (ή σε συγγενή επιχείρηση κατά τα ως άνω).

Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα, εφόσον τους ανήκει το όχημα στο οποίο εγκατεστάθη το Σύστημα. Εφόσον το νομικό πρόσωπο αναδειχθεί Νικητής βάσει των όρων του παρόντος (βλ. κατωτέρω), τότε η παραλαβή και η κάρπωση του Δώρου θα γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, ως αυτός προκύπτει από τα οικεία έγγραφα νομιμοποίησης, τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομισθούν στη Διοργανώτρια κατά το στάδιο παραλαβής του Δώρου από εκείνον (βλ. κατωτέρω άρθρο 4 του παρόντος).

2.2 Εξαιρούνται από τη συμμετοχή οι εταίροι και οι διαχειριστές της Διοργανώτριας ή συγγενών επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι σε αυτές, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθµού αυτών, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

2.3 Στις περιπτώσεις παρακράτησης κυριότητας του οχήματος από τράπεζα ή άλλον χρηματοδοτικό φορέα ή άλλον τρίτο, ως κύριος του οχήματος για τους σκοπούς του παρόντος θα θεωρείται εκείνος που αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1 Εφόσον κάποιος πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 2 του παρόντος συμμετέχει στον Διαγωνισμό.

3.2 Κάθε συμμετέχων θα συμμετέχει στο Διαγωνισμό με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ) που θα έχει δώσει στη Διοργανώτρια (ή τη συγγενή επιχείρηση κατά τα ως άνω) ως πελάτης της και τα οποία θα έχουν χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση των αντιστοίχων παραστατικών (απόδειξη, τιμολόγιο κτλ), που αφορούν στο τίμημα για την εγκατάσταση του Συστήματος στο όχημά του. Τα εν λόγω και κατά τον άρτι αναφερθέντα τρόπο προκύπτοντα στοιχεία θα τεκμαίρονται αμαχήτως ως αληθή και ακριβή στοιχεία εκάστου των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΝΙΚΗΤΕΣ - ΔΩΡΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

4.1 Η κλήρωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων θα πραγματοποιείται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός αργιών) και ώρα 12.00 καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ανωτέρω υπό 1.) και με απόλυτα ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, διαθέσιμης μέσω του ιστοτόπου https://www.miniwebtool.com/random-name-picker/ , η οποία, λόγω του τρόπου λειτουργίας της και των ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών της, εξασφαλίζει την πλήρη ασφάλεια και εγκυρότητα του Διαγωνισμού και εκάστης κλήρωσης και τον αποκλεισμό οιασδήποτε αθέμιτης παρεμβολής σε αυτήν . Από την κλήρωση που θα γίνεται καθημερινά κατά τα ως άνω, θα προκύπτει ένα (1) άτομο εκ των συμμετεχόντων κατά τα ως άνω ανά εκάστη ημέρα (εφεξής «Νικητής» ή «Νικητές»).

Τα ονόματα και εν γένει τα στοιχεία των Νικητών θα είναι εκείνα που θα προκύπτουν βάσει του όρου 3.2 ανωτέρω.

4.2 Ο Νικητής θα κερδίζει ως Δώρο εναλλακτικά:

Α) Τα καύσιμα του μήνα για το όχημά του, τα οποία έχουν υπολογισθεί βάσει της μέσης κατανάλωσης ενός μέσου οικογενειακού οχήματος που φέρει σύστημα υγραεριοκίνησης. Συγκεκριμένα πρόκειται για καύσιμα 70 λίτρων υγραερίου, αντιστοιχούντα στη μηνιαία κατανάλωση ενός μέσου οικογενειακού οχήματος που διανύει 1000 χιλιόμετρα τον μήνα και καταναλώνει 7 λίτρα υγραερίου ανά 100 χιλιόμετρα.

Ο Νικητής θα μπορεί να απευθύνεται για τον ανεφοδιασμό του οχήματός του με υγραέριο (έως εξαντλήσεως του ως άνω ορίου των 70 λίτρων υγραερίου), αποκλειστικά και μόνον σε ένα από τα εξής τρία πρατήρια:

1. ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33 & ΚΥΠΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2. ΛΙΟΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ ΣΙΑ ΕΕ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΤΑΤΟΙΟΥ 94, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

3. INVICTUS GAS – ΡΗΓΑΣ ΣΩΤΗΡ. Ε.Ε. ΕΜΠΟΡ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 64 , ΕΛΛΗΝΙΚΟ

(εφεξής: «Συνεργαζόμενα Πρατήρια»)

‘η

Β) Τη δυνατότητα εφάπαξ εξαργύρωσης της αξίας των καυσίμων του μήνα, ήτοι της αξίας των 70 λίτρων υγραερίου, ως αυτή θα προκύπτει βάσει της κατά τον χρόνο της ανάδειξής του (ως Νικητή) μέσης τιμής υγραερίου στα πρατήρια Αττικής, μέσω του παρατηρητηρίου τιμών στον ιστότοπο http://www.fuelprices.gr/PriceStats?prodclass=1&nofdays=7&order_by=9 , σε αντίστοιχης αξίας προϊόντα after sales στη Διοργανώτρια, με έκπτωση ύψους 25% επί της αρχικής τιμής καταλόγου της Διοργανώτριας Σε περίπτωση που η αξία των καυσίμων υπολείπεται αυτής των προϊόντων, τότε ο Νικητής θα οφείλει να καταβάλει στη Διοργανώτρια μετρητοίς τη διαφορά.

‘η

Γ) Τη δυνατότητα εφάπαξ εξαργύρωσης της αξίας των καυσίμων του μήνα, ήτοι της αξίας των 70 λίτρων υγραερίου, ως αυτή θα προκύπτει βάσει της κατά τον χρόνο της ανάδειξής του (ως Νικητή) μέσης τιμής υγραερίου στα πρατήρια Αττικής, μέσω του παρατηρητηρίου τιμών στον ιστότοπο http://www.fuelprices.gr/PriceStats?prodclass=1&nofdays=7&order_by=9 , σε αντίστοιχης αξίας υπηρεσίες after sales στη Διοργανώτρια, με έκπτωση ύψους 25% επί της αρχικής τιμής καταλόγου της Διοργανώτριας Σε περίπτωση που η αξία των καυσίμων υπολείπεται αυτής των υπηρεσιών, τότε ο Νικητής θα οφείλει να καταβάλει στη Διοργανώτρια μετρητοίς τη διαφορά

‘η

Δ) Τη δυνατότητα εφάπαξ καταβολής σε χρήμα της αξίας των καυσίμων του μήνα, ήτοι της αξίας των 70 λίτρων υγραερίου, ως αυτή θα προκύπτει βάσει της κατά τον χρόνο της ανάδειξής του (ως Νικητή) μέσης τιμής υγραερίου στα πρατήρια Αττικής, μέσω του παρατηρητηρίου τιμών στον ιστότοπο http://www.fuelprices.gr/PriceStats?prodclass=1&nofdays=7&order_by=9 . Το αντίστοιχο και κατά τα ως άνω προκύπτον ποσόν θα καταβάλλεται εφάπαξ και μετρητοίς στον Νικητή από τη Διοργανώτρια σε τραπεζικό λογαριασμό που εκείνος τηρεί σε Ελληνική τράπεζα, τον οποίον θα της υποδείξει ο ίδιος εγγράφως, προσκομίζοντάς της και το οικείο βιβλιάριο τραπέζης ή οιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο της τραπέζης, από το οποίο θα προκύπτει ο ίδιος ως δικαιούχος του συγκεκριμένου λογαριασμού (εφεξής καλουμένων και των τριών ως άνω εναλλακτικών ως «Δώρο»)

Ο Νικητής θα δύναται να επιλέξει μόνο μία εκ των ως άνω τεσσάρων εναλλακτικών επιλογών αναφορικά με το Δώρο. Δεν επιτρέπεται σωρευτικός ή συμπληρωματικός ή παραπληρωματικός ή εν γένει οιοσδήποτε συνδυασμός οιωνδήποτε εκ των ως άνω εναλλακτικών επιλογών αναφορικά με το Δώρο (πχ ανεφοδιασμός του οχήματος με κάποια λίτρα υγραερίου και εξαργύρωση της αξίας των εναπομενόντων, έως τη συμπλήρωση των 70, λίτρων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή/και καταβολή της αξίας των εναπομενόντων λίτρων κτλ).

Ο Νικητής θα μπορεί να παραλάβει και καρπωθεί το Δώρο ως εξής:

i. Στις ανωτέρω υπό Α. και υπό Δ. περιπτώσεις εντός διαστήματος μη υπερβαίνοντος τους δύο μήνες από την ημερομηνία ανάδειξής του ως Νικητή.

ii. Στις ανωτέρω υπό Β. και υπό Γ. περιπτώσεις εντός διαστήματος μη υπερβαίνοντος το ένα έτος από την ημερομηνία ανάδειξής του ως Νικητή.

Μετά την παρέλευση των ως άνω χρονικών διαστημάτων (ανά περίπτωση), το Δώρο (εάν δεν το έχει καρπωθεί ο Νικητής) αυτοδικαίως θα παύει να ισχύει (εν όλω ή κατά το τυχόν εναπομένον τμήμα αυτού σε περίπτωση επιλογής της υπό Α. εναλλακτικής ανωτέρω)

4.3 Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε Νικητή, εάν εκείνος δεν μπορεί να παραλάβει ή να καρπωθεί το Δώρο του (υφ’ οιανδήποτε μορφή του κατά τα ως άνω), για λόγους μη αναγόμενους ή μη αφορώντες σε εκείνη (πχ παρέλευση του διαστήματος κάρπωσης του Δώρου, άρνηση του Νικητή να απευθυνθεί στα Συνεργαζόμενα Πρατήρια, μη προσκόμιση των εγγράφων ταυτοποίησης κτλ που θα του ζητηθούν κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη θα φέρει έναντι του Νικητή.

Το κατά τα ως άνω πλήρως ανεύθυνο της Διοργανώτριας ιδίως (αλλά όχι μόνον) ισχύει σε οιανδήποτε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, κωλύματα νομικής ή ουσιαστικής φύσης και εν γένει αίτια μη σχετιζόμενα με τη Διοργανώτρια εμποδίζουν ή ματαιώνουν την παραλαβή ή/και την κάρπωση του Δώρου από κάποιον Νικητή.

4.4 Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο εξυπηρέτησης του Νικητή από τα Συνεργαζόμενα Πρατήρια και για την εν γένει συναλλαγή του με αυτά.

4.5. Τα ονοματεπώνυμα των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται καθημερινώς στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.tsopelogiannisautogas.gr , μετά την ολοκλήρωση εκάστης κλήρωσης και την ανάδειξη εκάστου Νικητή.

Εν συνεχεία, οι Νικητές οφείλουν να έλθουν αμελλητί σε επαφή με τη Διοργανώτρια και να συνεννοηθούν μαζί της, για τις περαιτέρω διαδικασίες παραλαβής/κάρπωσης του Δώρου τους (υπό την εκδοχή που εκείνοι θα επιλέξουν, μεταξύ των τεσσάρων που αναφέρονται εντός του όρου 4.2. ανωτέρω). Σε αυτές τις διαδικασίες ανήκουν ιδίως η ταυτοποίηση των Νικητών, η διαπίστωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανάδειξής του σύμφωνα με το παρόν (μέσω πρωτοτύπων Δ.Α.Τ, άδειας κυκλοφορίας οχήματος, παραστατικών αφορώντων στην εγκατάσταση Συστήματος στο όχημά τους και στην εξόφλησή του κ.α.), η επιβεβαίωση ότι είναι δικαιούχοι συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού (εάν επιλέξουν την εναλλακτική της καταβολής της αξίας των καυσίμων του μήνα σε χρήμα κατά τα ως άνω) κ.α. .

Η Διοργανώτρια δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να έλθει η ίδια σε επαφή με τους Νικητές, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας τους, σύμφωνα με τον όρο 3.2 ανωτέρω.

4.6 Οι Νικητές χάνουν αυτοδικαίως οιοδήποτε δικαίωμά τους στο Δώρο τους, εάν δεν έλθουν σε οιανδήποτε επαφή με τη Διοργανώτρια το αργότερο την 15η ημέρα από την κλήρωση ή εάν έλθουν σε επαφή μαζί της, πλην όμως κωλυσιεργούν ή αδρανούν αδικαιολογήτως και εν γένει δεν προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες και στην προσκόμιση των σύμφωνα με το παρόν απαιτουμένων δικαιολογητικών και εγγράφων, για την παραλαβή του Δώρου τους από τη Διοργανώτρια.

Επίσης, οι Νικητές χάνουν αυτοδικαίως οιοδήποτε δικαίωμα στο Δώρο τους, αν σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και αυτό της παραλαβής του Δώρου, αρνηθούν ρητώς ή σιωπηρώς το Δώρο ή εάν αντιταχθούν σε οιονδήποτε όρο του Διαγωνισμού ή εάν διαπιστωθεί ότι η συµµετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν πληρούσε κάποιον από τους όρους του παρόντος και δεν ήταν σύμφωνη με αυτούς ή εάν διαπιστωθεί ότι προέβησαν σε ψευδείς δηλώσεις ή εάν δεν πιστοποιήσουν δεόντως τα στοιχεία τους (ΑΔΤ, άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κτλ) ή εάν δεν προσκομίσουν τα σύμφωνα με τους παρόντες όρους απαραίτητα έγγραφα για την παραλαβή του Δώρου (παραστατικά από τα οποία προκύπτει η εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού Συστήματος στο όχημά τους και η πλήρης εξόφληση του αντιστοίχου τιμήματος, από εκείνους, βιβλιάριο τραπέζης ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο κτλ) ή εάν για οποιονδήποτε νομικό, πραγματικό ή άλλο λόγο (προκύπτοντα από τους όρους του παρόντος ή και όχι), δεν μπορούν να παραλάβουν ή να καρπωθούν το Δώρο τους (πχ ακινησία ή μη χρήση του οχήματός τους κατά τον χρόνο κάρπωσης του Δώρου, δέσμευση του τραπεζικού τους λογαριασμού από τρίτους κτλ).

Εφόσον λάβει χώρα οιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση, με την για οιονδήποτε λόγο άπρακτη παρέλευση της ως άνω 15ήμερης προθεσμίας από την κλήρωση, ουδεμία υποχρέωση της Διοργανώτριας θα υφίσταται έναντι του Νικητή αναφορικά με το Δώρο.

4.7. Το δώρο για κάθε Νικητή είναι προσωποπαγές και ο Νικητής δεν έχει το δικαίωµα να το δωρίσει, εκχωρήσει ή μεταβιβάσει (εν όλω ή εν μέρει) σε κάποιον τρίτο ή να ζητήσει την αντικατάστασή του ή υποκατάστασή του με προϊόν ή υπηρεσία (με την επιφύλαξη του όρου 4.2 παρ. Β. και Γ. του παρόντος) ή άλλη παροχή. Ο Νικητής δεν έχει δικαίωµα αντικατάστασης του Δώρου του (ή μέρους αυτού) με χρήµατα ή να ζητήσει την εξαργύρωσή του (με την επιφύλαξη του όρου 4.2 παρ. Δ. του παρόντος). Το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με ο,τιδήποτε άλλο και δεν συμψηφίζεται εν όλω ή εν μέρει με τυχόν αξίωση που διατηρεί η Διοργανώτρια (ή συγγενής επιχείρηση αυτής) έναντι του Νικητή από οιανδήποτε αιτία.

4.8 Η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο οιουδήποτε Νικητή ή και τα Δώρα όλων των Νικητών για σκοπούς διαφήμισης και προβολής της κατά το δοκούν, με οιονδήποτε τρόπο και μέσο και οποτεδήποτε. Οι Νικητές τεκμαίρεται αμαχήτως ότι ήδη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό έχουν συναινέσει πλήρως σε αυτή τη χρήση των Δώρων τους από τη Διοργανώτρια και δεν δικαιούνται να εγείρουν καµία αξίωση έναντι αυτής για αυτόν τον λόγο.

Ακόμη, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να ανακοινώσει τα ονόματα των Νικητών στον ως άνω επίσημο ιστότοπό της και σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο ενημέρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης ή προβολής και να (ανα)δηµοσιεύει φωτογραφίες τους, καθώς και να βιντεοσκοπήσει και να αναµεταδώσει την κλήρωση ή/και την ανάδειξη των Νικητών ή/και την απονομή των Δώρων ή/και την κάρπωσή τους και εν γένει να προβάλλει και να διαφημίζει ελευθέρως και με οιοδήποτε μέσο και τρόπο τον Διαγωνισμό, τις κληρώσεις, τους Νικητές και τα Δώρα τους, χωρίς την υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης των Νικητών ή καταβολής σ’ αυτούς οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης, οι δε Νικητές τεκμαίρεται αμαχήτως ότι με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέσχον ρητώς και την προς τούτο ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή τους.

Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωµα µη απόδοσης του Δώρου σε κάποιον Νικητή, σε περίπτωση που εκείνος αρνηθεί την ως άνω αναφερόµενη δηµοσιότητα και προβολή ή εάν εκείνος αντιταχθεί, έστω και σιωπηρώς, σε οποιονδήποτε εκ των παρόντων όρων.

4.9 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη σχετική µε καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής ή κάρπωσης του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους λόγους εκτός της σφαίρας ελέγχου της, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου.

4.10 Πέραν της σύμφωνα με τους όρους του παρόντος απονομής των Δώρων στους Νικητές, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συµµετασχόντων.

4.11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο µε τα προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων στον Διαγωνισμό (ως αυτά προκύπτουν βάσει του όρου 3.2 ανωτέρω), για όσο χρόνο απαιτείται και στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του Διαγωνισµού, καθώς και την τήρηση των παρόντων όρων αυτού. Και μόνον η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι οι συµµετέχοντες σε αυτόν (εννοείται σε αυτούς συμπεριλαμβανομένων και των Νικητών) συναινούν ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά τους στοιχεία χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισµό ή/και την κλήρωση από τη Διοργανώτρια, δι' αυτοµατοποιηµένων ή όχι µέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που µπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισµού.

Ανάλογα ισχύουν και για τη χρήση των (βάσει του όρου 3.2. ανωτέρω προκυπτόντων) προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό για ενημερωτικούς ή προωθητικούς λόγους από πλευράς της Διοργανώτριας. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό (εννοείται σε αυτούς συμπεριλαμβανομένων και των Νικητών) τεκμαίρεται αμαχήτως ότι άμα τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό δίνουν και τη ρητή συγκατάθεσή τους περί της κατά τα ως άνω χρήσεως των ως άνω προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια. Οίκοθεν νοείται ότι οι συμμετέχοντες διατηρούν τα εκ του νόμου δικαιώματα ρητής αντίταξής τους σε αυτή τη χρήση των εν λόγω προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια, τα οποία δικαιώματα μπορούν ελευθέρως να ασκήσουν οποτεδήποτε το επιθυμούν, μέσω αντίστοιχης έγγραφης ενημέρωσης της Διοργανώτριας.

4.12 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα µονοµερώς και χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου, να διακόψει ή να µαταιώσει το Διαγωνισµό ή οποιοδήποτε µέρος αυτού ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της κλήρωσης ή του Διαγωνισμού εν γένει, να μεταβάλει το χρόνο ή τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισµού ή/και της κλήρωσης, να συντοµεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει το προσφερόµενο για κάθε Νικητή Δώρο µε άλλο, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ενηµερώνοντας το κοινό µε σχετική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο πλήρους γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των παρόντων όρων του Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα. Η δε έναρξη διαδικασιών παραλαβής του Δώρου από τον Νικητή (επαφή με τη Διοργανώτρια κτλ) επιβεβαιοί τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος Διαγωνισµού από εκείνον.

5.2. Άπαντες οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας http://www.tsopelogiannisautogas.gr . Το αυτό θα ισχύει και για οιαδήποτε τυχόν μεταβολή των όρων του Διαγωνισμού ή ακόμα και τη ματαίωσή του, όπερ δύναται να λάβει χώρα ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη ευχέρεια της Διοργανώτριας.

5.3 Οι παρόντες όροι και ο Διαγωνισμός εν γένει διέπονται από και ερμηνεύονται σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά µε τους παρόντες όρους ή/και τον Διαγωνισµό εν γένει, θα λύεται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, ενώ σε περίπτωση οιασδήποτε συναφούς με τον Διαγωνισμό ή με τους παρόντες όρους αυτού δικαστικής αντιδικίας, μόνα αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

test drive static banneragiaParaskevi

test drive static banner

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

new-static-banner-04test-drive-static-banner

Tsopelogiannis franchise

clubMoreBanner

Γνωρίστε μας καλύτερα

Νέα

Δείτε όλα τα νέα

tuv

Υπουγρείο Ανάπτυξης

 • 1
  Οικονομία

  Με την υγραεριοκίνηση θα εξοικονομούσατε περίπου 50% του κόστους μετακίνησής σας καθημερινά. Αυτό σημαίνει μηνιαίως τουλάχιστον 126€. Δηλαδή θα κερδίζατε το χρόνο 1513€!Και εκεί που όλοι μένουν στάσιμοι, εσείς θα κινείστε και μάλιστα κερδίζοντας!

 • 1
  Αυτονομία

  Θα ήσασταν πιο ελεύθεροι και αυτόνομοι από ποτέ χάρη στο διπλό ρεζερβουάρ που με ένα κουμπί θα σας επέτρεπε να επιλέξετε ΕΣΕΙΣ τον τρόπο μετακίνησής σας ανά πάσα στιγμή. Βενζίνη ή υγραέριο, εσείς αποφασίζετε!

 • 1
  Οικολογία

  Θα συμβάλλατε σε ένα καθαρότερο περιβάλλον παραδίδοντας ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά σας! Αποδεδειγμένα η υγραεριοκίνηση έχει μειωμένες εκπομπές CO2, και πλήρη εξάλειψη των μικροσωματιδίων που περιέχονται στα καυσαέρια της βενζίνης.

 • 1
  Ασφάλεια

  Η υγραεριοκίνηση προσφέρει μέγιστη ασφάλεια σε εσάς και την οικογένειά σας, αφού επίσημες μελέτες αποδεικνύουν ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα υγραερίου παραμένει ανέπαφο, χωρίς την παραμικρή πιθανότητα ανάλογου κινδύνου.

 • 1
  Αποδοτικότητα

  Με την υγραεριοκίνηση το αυτοκίνητό σας όχι μόνο διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του, αλλά πολλές φορές εμφανίζει και ακόμη καλύτερες αποδόσεις λόγω της ποιότητας του καυσίμου και των περισσότερων οκτανίων.