ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία µε την επωνυμία «Δ. ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, Λ. Τατοίου αρ. 101 και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής: «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό - κλήρωση (στο εξής: «Διαγωνισμός»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συµµετοχής κάθε ενδιαφερομένου - συµµετέχοντα στο Διαγωνισµό. Η συμμετοχή κάποιου στον Διαγωνισμό (με τον τρόπο που αυτός που περιγράφεται κατωτέρω) θα σηµαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από πλευράς του συμμετέχοντος, όλων των παρόντων όρων συµµετοχής:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Διαγωνισµός διεξάγεται για το χρονικό διάστηµα από 12 Δεκεμβρίου 2016 έως 22 Δεκεμβρίου 2016

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1 Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό θα έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι δικαιοπρακτικά ικανοί και έχουν στην κυριότητα ή τη συγκυριότητά τους Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν σύστημα υγραεριοκίνησης, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι βενζινοκίνητο και φέρει 4κύλινδρο κινητήρα πολλαπλού ψεκασμού με ιπποδύναμη έως 195hp (εφεξής: «όχημα»).

Σε περίπτωση συγκυριότητας, ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να έχει προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεση και του/ων άλλου/ων συγκυρίου/ων του οχήματος για το ενδεχόμενο εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης σε αυτό από την Διοργανώτρια.

Σε κάθε δε περίπτωση η συμμετοχή του συγκυρίου του οχήματος στον Διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο περί της ρητής συγκατάθεσης όλων των συγκυρίων του οχήματος για την (ενδεχόμενη) εγκατάσταση του κατωτέρω περιγραφομένου συστήματος υγραεριοκίνησης σε αυτό από τη Διοργανώτρια.

2.2 Στον Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν μόνον φυσικά πρόσωπα.

2.3 Εξαιρούνται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια ή σε εταιρίες συγγενείς ή συγγενών συμφερόντων με αυτή ή/και τους εταίρους της, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθµού των ως άνω, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

2.4 Στις περιπτώσεις παρακράτησης κυριότητας του οχήματος από τράπεζα ή άλλον χρηματοδοτικό φορέα ή άλλον τρίτο, ως συμμετέχων θα θεωρείται εκείνος που αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ο οποίος είναι και ο υπό αναβλητική αίρεση ιδιοκτήτης του.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των βημάτων που θα αναγράφονται στην ειδική εφαρμογή που θα εμφανίζεται στην αντίστοιχη καρτέλα που θα αφορά στον Διαγωνισμό και θα είναι ανηρτημένη κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην επίσημη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (https://www.facebook.com/tsopelogiannis.ygraeriokinisi) (εφεξής: «η σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook»). Τονίζεται ότι για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποβάλει σωρευτικά στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό χωρίο («post»), που θα ευρίσκεται ανηρτημένο στη σελίδα της Διοργανώτριας στο «Facebook», κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού:

α) θετικό σχόλιο («like») και

β) μία προσωπική του θέση – άποψη, με την οποία ο ίδιος θα απαντά στο ερώτημα: «Με πόσα καύσιμα πας στην Αγόριανη;».

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί κάποιος για να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ορίζονται στο άρθρο 2 ανωτέρω.

3.2 Κάθε συμμετέχων θα συμμετέχει στο Διαγωνισμό με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που θα προκύπτουν από την προσωπική του σελίδα στο «FACEBOOK», μέσω της οποίας ο ίδιος θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, ακολουθώντας την ανωτέρω περιγραφομένη διαδικασία (ανωτέρω υπό 3.1). Τα εν λόγω και κατά τον άρτι αναφερθέντα τρόπο προκύπτοντα στοιχεία θα τεκμαίρονται αμαχήτως ως αληθή και ακριβή στοιχεία εκάστου των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ - ΔΩΡΟ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

4.1 Η κλήρωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2016, με απόλυτα ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ειδικής εφαρμογής του «Facebook». Η εν λόγω εφαρμογή εκ κατασκευής μπορεί να «τρέξει» μόνον μία φορά, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εγκυρότητα του Διαγωνισμού και της κλήρωσης και τον αποκλεισμό οιασδήποτε αθέμιτης παρεμβολής οιουδήποτε σε αυτήν . Από την κλήρωση που θα γίνει μέσω της ως άνω εφαρμογής και με απολύτως τυχαίο τρόπο, θα προκύψουν δύο (2) ονόματα εκ των συμμετεχόντων κατά τα ως άνω. Το πρώτο κατά σειρά θα είναι εκείνο του Νικητή (εφεξής «Νικητής») και το δεύτερο κατά σειρά θα είναι εκείνο του επιλαχόντα (εφεξής «Επιλαχών»).

Τα ονόματα και εν γένει τα στοιχεία του Νικητή και του Επιλαχόντα θα είναι εκείνα που θα προκύπτουν βάσει του όρου 3.2 ανωτέρω.

4.2 Ο Νικητής θα λάβει ως δώρο τα εξής:

α) Μία δωρεάν εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης τύπου Stag QboxPlus. σε όποιο εκ των οχημάτων του επιθυμεί, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το όχημά του φέρει 4κύλινδρο κινητήρα βενζίνης πολλαπλού ψεκασμού και με ιπποδύναμη έως 195hp. Η εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος υγραεριοκίνησης στο όχημα του Νικητή θα λάβει χώρα στην έδρα της Διοργανώτριας σε ημέρα και ώρα που εκείνη θα γνωστοποιήσει στον Νικητή μετά το τέλος του Διαγωνισμού και

β) Δύο δωρεάν διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στον Ξενώνα «ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ» στην Αγόριανη, μαζί με πρωινό, σε ημέρες που θα προσδιορισθούν σε δεύτερο χρόνο, κατόπιν συνεννοήσεως του Νικητή με τον εν λόγω Ξενώνα και βάσει της διαθεσιμότητας του τελευταίου.

Τόσο η εγκατάσταση του ως άνω συστήματος όσο και η ως άνω δωρεάν διανυκτέρευση δύο ημερών στον Ξενώνα «ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ» αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο όλον, για τους σκοπούς του παρόντος (εφεξής καλούμενα άπαντα και αδιακρίτως ως «το Δώρο»), μη δυναμένου να χωρήσει οιουδήποτε επιμερισμού του Δώρου, για οιονδήποτε λόγο (πχ μερική παραλαβή του κ.α.).

4.3 Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του Νικητή, εάν εκείνος δεν μπορεί να παραλάβει το Δώρο, επειδή το όχημά του έχει τεχνικά χαρακτηριστικά ή ελαττώματα που καθιστούν ανέφικτη ή μη συνιστώμενη την τοποθέτηση σε αυτό του ρηθέντος συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε αυτή την περίπτωση η Διοργανώτρια θα μπορεί παντελώς αζημίως για εκείνη και νομίμως να αρνηθεί να δώσει το Δώρο στον Νικητή, εκτός εάν εκείνος προσκομίσει έτερο όχημά του, κατάλληλο για την εγκατάσταση του Δώρου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση απάντων των όρων του παρόντος.

Το αυτό θα ισχύει και σε οιανδήποτε περίπτωση ύπαρξης άλλων προβλημάτων ή κωλυμάτων (νομικής φύσης κ.α.), ασχέτων με τη Διοργανώτρια, τα οποία θα εμποδίζουν την παραλαβή του Δώρου (πχ ρητή αντίταξη έναντι της Διοργανώτριας του ή των συγκυρίων του οχήματος ή του παρακρατούντος την κυριότητά του για εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης σε αυτό, νομικά κωλύματα, αντικειμενική αδυναμία του Ξενώνα «ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ» να παράσχει τις υπηρεσίες του κατά τα ως άνω κ.α.).

4.4 Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν δυσλειτουργία του οχήματος, μετά την εγκατάσταση σε αυτό του ρηθέντος συστήματος υγραεριοκίνησης που αποτελεί μέρος του Δώρου, εφόσον αυτή η δυσλειτουργία δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την εν λόγω εγκατάσταση ή εφόσον η δυσλειτουργία τελεί μεν σε αιτιώδη συνάφεια με την εγκατάσταση, πλην όμως οφείλεται σε αίτια για τα οποία η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη (π.χ. τυχηρά, ανωτέρα βία, δυσλειτουργία που συνιστά αποτέλεσμα πλημμελούς λειτουργίας ή συντηρήσεως του οχήματος πριν ή/και μετά την εγκατάσταση του Δώρου σε αυτό, δυσλειτουργία του οχήματος που αποτελεί συνέπεια ελαττώματος ή προβλήματος του οχήματος που ήδη υφίστατο κατά την εγκατάσταση του συστήματος σε αυτό, δυσλειτουργία οφειλόμενη σε οψιγενές πρόβλημα ή ελάττωμα του οχήματος κ.α.).

Ανάλογα ισχύουν και για την περίπτωση που η επίσης αποτελούσα μέρος του Δώρου παροχή δύο δωρεάν διανυκτερεύσεων σε δίκλινο δωμάτιο στον Ξενώνα «ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ» στην Αγόριανη δεν λάβει χώρα άλλως δεν συνάδει με την εντός του παρόντος περιγραφόμενη παροχή, για λόγους που ανάγονται στον Ξενώνα ή/και στον Νικητή και εν γένει για λόγους που δεν αφορούν στη Διοργανώτρια, οπότε και αύθις εκείνη ουδεμία ευθύνη θα φέρει .

4.5. Τα ονοματεπώνυμα του Νικητή και του Επιλαχόντα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στη σελίδα της Διοργανώτριας στο «Facebook», μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

Εν συνεχεία, ο Νικητής οφείλει να έλθει το συντομότερο δυνατόν σε επαφή με τη Διοργανώτρια και να συνεννοηθεί μαζί της, για τις περαιτέρω διαδικασίες εγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης στο όχημά του, καθώς και με τον Ξενώνα «ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ», ώστε να συνεννοηθεί και να οριστικοποιήσει τις ημερομηνίες για τις δύο δωρεάν διανυκτερεύσεις, βάσει της διαθεσιμότητας του Ξενώνα. Η Διοργανώτρια δύναται αλλά δεν υποχρεούται να έλθει η ίδια σε επαφή με τον Νικητή, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του, σύμφωνα με τον όρο 3.2 ανωτέρω.

4.6 Ο Νικητής χάνει αυτοδικαίως οιοδήποτε δικαίωμά του στο Δώρο, εάν δεν έλθει σε οιανδήποτε επαφή με τη Διοργανώτρια το αργότερο την 15η ημέρα από την κλήρωση ή εάν έλθει σε επαφή μαζί της, πλην όμως κωλυσιεργεί ή αδρανεί αδικαιολογήτως και δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την παραλαβή του Δώρου του από τη Διοργανώτρια (συνεννόηση μαζί της για κλείσιμο ραντεβού για την εγκατάσταση του Δώρου, συνεννόηση με τον Ξενώνα «ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ» κτλ).

Επίσης, ο Νικητής χάνει οιοδήποτε δικαίωμα στο Δώρο, αν σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και αυτό της παραλαβής του Δώρου (π.χ. προσέλευση του οχήματος για την εγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης κ.α.) αρνηθεί ρητώς ή σιωπηρώς το Δώρο (ή μέρος αυτού) ή εάν αντιταχθεί σε οιονδήποτε όρο του Διαγωνισμού ή εάν διαπιστωθεί ότι η συµµετοχή του στο Διαγωνισμό δεν πληρούσε κάποιον από τους όρους του παρόντος και δεν ήταν σύμφωνη με αυτούς ή εάν διαπιστωθεί ότι προέβη σε ψευδείς δηλώσεις ή εάν δεν πιστοποιήσει δεόντως τα στοιχεία του μέσω Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας σε συνδυασμό με την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή εάν δεν παρουσιασθεί στο ραντεβού που θα έχει ορίσει η Διοργανώτρια για την εγκατάσταση του Δώρου στο όχημά του ή εάν προσκομίσει όχημα μη πληρούν τους όρους του παρόντος ή μη κατάλληλο για την εγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης που αποτελεί αντικείμενο του Δώρου ή εάν για οποιονδήποτε νομικό, πραγματικό ή άλλο λόγο (προκύπτοντα από τους όρους του παρόντος ή και όχι), δεν μπορεί να παραλάβει το Δώρο (ή οιοδήποτε τμήμα αυτού κατά τα ως άνω).

Εφόσον λάβει χώρα οιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση με την για οιονδήποτε λόγο άπρακτη παρέλευση της ως άνω 15ήμερης προθεσμίας από την κλήρωση, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και ουδεμία υποχρέωση εκείνη θα υπέχει έναντι του Νικητή, ενώ στη θέση του τελευταίου θα υπεισέλθει αυτομάτως ο Επιλαχών, για τον οποίον θα ισχύουν ακριβώς όσα ισχύουν και για τον Νικητή, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Ο Επιλαχών θα πρέπει να έλθει το αργότερο την 15η ημέρα μετά την εκπνοή της κατά τα ως άνω 15ήμερης προθεσμίας για τον Νικητή, σε επαφή με τη Διοργανώτρια για τις διαδικασίες παραλαβής του Δώρου. Η Διοργανώτρια δύναται, αλλά δεν υποχρεούται να έλθει η ίδια σε επαφή με τον Επιλαχόντα, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του σύμφωνα με τον όρο 3.2. ανωτέρω.

Η έκπτωση του Νικητή και η υπεισέλευση του Επιλαχόντα στη θέση του θα αναρτηθεί αμέσως και με ειδική ανακοίνωση στη σελίδα της Διοργανώτριας στο “Facebook” .

Μετά την άπρακτη παρέλευση ενός μηνός από την κλήρωση, για οποιονδήποτε εκ των άνω ή και για οιονδήποτε άλλο λόγο, το Δώρο θα πάψει να υφίσταται και θα ακυρωθεί ή εναλλακτικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν από τη Διοργανώτρια.

4.7. Το Δώρο είναι προσωποπαγές και ο Νικητής του Διαγωνισμού (ή ο Επιλαχών) δεν έχει το δικαίωµα να το δωρίσει, εκχωρήσει ή μεταβιβάσει (εν όλω ή εν μέρει) σε κάποιον τρίτο. Επίσης ο Νικητής (ή ο Επιλαχών) δεν έχει δικαίωµα αντικατάστασης του Δώρου (ή μέρους αυτού) με χρήµατα ή άλλο πρόϊόν ή άλλη υπηρεσία ή άλλη εν γένει παροχή. Το Δώρο δεν ανταλλάσσεται, δεν εξαργυρώνεται µε χρήµατα σε οποιαδήποτε τιµή και δεν συμψηφίζεται εν όλω ή εν μέρει με τυχόν αξίωση που διατηρεί η Διοργανώτρια έναντι του Νικητή (ή του Επιλαχόντα) από οιανδήποτε αιτία.

4.8 Η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο για σκοπούς διαφήμισης και προβολής της κατά το δοκούν, με οιονδήποτε τρόπο και μέσο και οποτεδήποτε. Ο Νικητής (ή ο Επιλαχών) τεκμαίρεται αμαχήτως ότι ήδη από τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό έχει συναινέσει πλήρως σε αυτή τη χρήση του Δώρου από τη Διοργανώτρια και δεν δικαιούται να εγείρει καµία αξίωση έναντι αυτής για αυτόν τον λόγο.

Ακόμη, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να ανακοινώσει το όνομα του Νικητή (και του Επιλαχόντα) στον ως άνω επίσημο ιστότοπό της και σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο ενημέρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης ή προβολής και να δηµοσιεύει φωτογραφίες του, καθώς και να βιντεοσκοπήσει και να αναµεταδώσει την απονομή του Δώρου και εν γένει να προβάλει με οιοδήποτε μέσο τον Διαγωνισμό, τον Νικητή (ή τον Επιλαχόντα) και την απονομή του Δώρου σε εκείνον, χωρίς την υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης του Νικητή (ή του Επιλαχόντα) ή καταβολής σ’ αυτόν οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης, ο δε Νικητής (ή Επιλαχών) τεκμαίρεται αμαχήτως ότι με τη Συμμετοχή του στον Διαγωνισμό παρέσχε και την προς τούτο ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή του.

Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωµα µη απόδοσης του Δώρου στον Νικητή (ή στον Επιλαχόντα) σε περίπτωση που εκείνος αρνηθεί την ως άνω αναφερόµενη δηµοσιότητα και προβολή.

4.9 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη σχετική µε καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών, λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους λόγους εκτός της σφαίρας ελέγχου της που εμποδίζουν την απονομή ή
την κάρπωση του Δώρου.

4.10 Πέραν της σύμφωνα με τους όρους του παρόντος απονομή του Δώρου στον Νικητή (ή στον Επιλαχόντα), η Διοργανώτρια δεν υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συµµετασχόντων.

4.11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο µε τα προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων στον Διαγωνισμό (ως αυτά προκύπτουν βάσει του όρου 3.2 ανωτέρω), για όσο χρόνο απαιτείται και στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του Διαγωνισµού καθώς και την τήρηση των παρόντων όρων αυτού. Και μόνον η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι οι συµµετέχοντες σε αυτόν (εννοείται σε αυτούς συμπεριλαμβανομένων και του Νικητή και του Επιλαχόντα) συναινούν ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά τους στοιχεία χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισµό ή/και την κλήρωση από τη Διοργανώτρια, δι' αυτοµατοποιηµένων ή όχι µέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που µπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισµού.

Ανάλογα ισχύουν και για τη χρήση των (βάσει του όρου 3.2. ανωτέρω προκυπτόντων) προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό για ενημερωτικούς ή προωθητικούς λόγους από πλευράς της Διοργανώτριας. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό (εννοείται σε αυτούς συμπεριλαμβανομένων και του Νικητή και του Επιλαχόντα) τεκμαίρεται αμαχήτως ότι άμα τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό δίνουν και τη ρητή συγκατάθεσή τους περί της κατά τα ως άνω χρήσεως των ως άνω προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια. Οίκοθεν νοείται ότι οι συμμετέχοντες διατηρούν τα εκ του νόμου δικαιώματα ρητής αντίταξής τους σε αυτή τη χρήση των εν λόγω προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια, τα οποία δικαιώματα μπορούν ελευθέρως να ασκήσουν οποτεδήποτε το επιθυμούν, μέσω αντίστοιχης έγγραφης ενημέρωσης της Διοργανώτριας (μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος σε εκείνη κ.α.)

4.12 Εάν για οιονδήποτε λόγο ο Νικητής δεν παραλάβει το Δώρο (μη εμπρόθεσμη επαφή του με τη Διοργανώτρια, αντίταξη, άρνηση, έκπτωση από τα δικαιώματά του κτλ), τότε αυτομάτως στη θέση του υπεισέρχεται ο Επιλαχών, για τον οποίο θα ισχύουν αυτομάτως άπαντα τα ως άνω δικαιώματα, διατυπώσεις και υποχρεώσεις που ισχύουν και για τον Νικητή.

4.13 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα µονοµερώς και χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου, να διακόψει ή να µαταιώσει το Διαγωνισµό ή οποιοδήποτε µέρος αυτού ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της κλήρωσης ή του Διαγωνισμού εν γένει, να μεταβάλει το χρόνο ή τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισµού ή/και της κλήρωσης, να συντοµεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει το προσφερόµενο Δώρο µε άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ενηµερώνοντας το κοινό µε σχετική αναφορά στην επίσημη σελίδα της στο «Facebook».

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο πλήρους γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των παρόντων όρων του Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα. Η δε έναρξη διαδικασιών παραλαβής του Δώρου από τον Νικητή ή τον Επιλαχόντα (επαφή με τη Διοργανώτρια, κλείσιμο ραντεβού κτλ) επιβεβαιοί τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος Διαγωνισµού από εκείνους.

5.2. Άπαντες οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας (http://www.tsopelogiannisautogas.gr). Το αυτό θα ισχύει και για οιαδήποτε τυχόν μεταβολή των όρων του Διαγωνισμού.

5.3 Οι παρόντες όροι και ο Διαγωνισμός εν γένει διέπονται από και ερμηνεύονται σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά µε τους παρόντες όρους ή/και τον Διαγωνισµό εν γένει, θα λύεται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, ενώ σε περίπτωση οιασδήποτε συναφούς με τον Διαγωνισμό ή με τους παρόντες όρους αυτού δικαστικής αντιδικίας, μόνα αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

test drive static banneragiaParaskevi

test drive static banner

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

new-static-banner-04test-drive-static-banner

Tsopelogiannis franchise

clubMoreBanner

Γνωρίστε μας καλύτερα

Νέα

Δείτε όλα τα νέα

tuv

Υπουγρείο Ανάπτυξης

 • 1
  Οικονομία

  Με την υγραεριοκίνηση θα εξοικονομούσατε περίπου 50% του κόστους μετακίνησής σας καθημερινά. Αυτό σημαίνει μηνιαίως τουλάχιστον 126€. Δηλαδή θα κερδίζατε το χρόνο 1513€!Και εκεί που όλοι μένουν στάσιμοι, εσείς θα κινείστε και μάλιστα κερδίζοντας!

 • 1
  Αυτονομία

  Θα ήσασταν πιο ελεύθεροι και αυτόνομοι από ποτέ χάρη στο διπλό ρεζερβουάρ που με ένα κουμπί θα σας επέτρεπε να επιλέξετε ΕΣΕΙΣ τον τρόπο μετακίνησής σας ανά πάσα στιγμή. Βενζίνη ή υγραέριο, εσείς αποφασίζετε!

 • 1
  Οικολογία

  Θα συμβάλλατε σε ένα καθαρότερο περιβάλλον παραδίδοντας ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά σας! Αποδεδειγμένα η υγραεριοκίνηση έχει μειωμένες εκπομπές CO2, και πλήρη εξάλειψη των μικροσωματιδίων που περιέχονται στα καυσαέρια της βενζίνης.

 • 1
  Ασφάλεια

  Η υγραεριοκίνηση προσφέρει μέγιστη ασφάλεια σε εσάς και την οικογένειά σας, αφού επίσημες μελέτες αποδεικνύουν ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα υγραερίου παραμένει ανέπαφο, χωρίς την παραμικρή πιθανότητα ανάλογου κινδύνου.

 • 1
  Αποδοτικότητα

  Με την υγραεριοκίνηση το αυτοκίνητό σας όχι μόνο διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του, αλλά πολλές φορές εμφανίζει και ακόμη καλύτερες αποδόσεις λόγω της ποιότητας του καυσίμου και των περισσότερων οκτανίων.